Algemene voorwaarden TOP360 BV

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. De verkoper: autobedrijf TOP360 B.V., gevestigd te Putten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 68153929, handelend onder de naam TOP360 B.V.; 
 2. De wederpartij: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, met wie TOP360 B.V. een overeenkomst heeft gesloten; 
 3. De partijen: TOP360 B.V. en de wederpartij samen;
 4. De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van nieuwe of gebruikte zaken, alsmede op keuringen, taxaties, reparaties en onderhoud; 
 5. de zaak: alle in het kader van de onder 3. genoemde overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren zaken;
 6. de garantie: de garantie die uitsluitend door de fabrikant, de importeur of de verkoper op de geleverde zaken alsmede op keuringen, reparaties en onderhoud wordt verstrekt. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en iedere tussen de wederpartij en de verkoper tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Elk aanbod van de verkoper is geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 2. Het aanbod van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht. Het aanbod is maximaal twee werkdagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn is gesteld en op voorwaarde dat de zaak onverkocht is gebleven. Indien de wederpartij het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 3. Mondelinge aanvaarding van de wederpartij van de wederpartij bindt de verkoper slechts indien de wederpartij deze aanvaarding schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. 
 4. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk is gesloten en aan de voorwaarden voor de aankoop niet volledig is voldaan, blijft de aanbieding vrijblijvend en kan daaraan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door de verkoper schriftelijk of langs elektronische weg is bevestigd, waarbij volledig kenbaar is onder welke voorwaarden de overeenkomst is gesloten. 
 6. Wijzigingen en aanvullingen op de tot stand gekomen overeenkomst, waaronder annulering van een gesloten overeenkomst, zijn alleen geldig zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en bevestigd. 

 

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden 

 1. Bij binnenkomst worden onze auto’s onderworpen aan een optische en visuele technische controle.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen worden onze auto’s geleverd in de staat waarin zij op het moment van verkoop verkeren. Onze verkoopprijzen gelden voor de staat waarin de auto op het moment van verkoop verkeert, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De wederpartij kan ervoor kiezen gebruik te maken van een door verkoper aangeboden Servicepakket. De inhoud van dit Servicepakket wordt door de verkoper aan de wederpartij bekendgemaakt. 
 4. Op de factuur wordt uitdrukkelijk vermeldt of de koper gebruik maakt van een door de verkoper aangeboden Servicepakket.
 5. Op de factuur wordt bij de afgelezen kilometerstand aangegeven of deze door de RDW het oordeel logisch/onlogisch/geen oordeel heeft gekregen. De verkoper volgt te allen tijde het oordeel van de RDW. Door ondertekening van de factuur gaat de wederpartij akkoord met dit oordeel met betrekking tot de kilometerstand.

 

Artikel 5. Betaling 

 1. Betaling van het overeengekomen bedrag dient contant of giraal te geschieden voor of bij aflevering van verkochte zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een later moment van betaling is overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan is de verkoper vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gerechtigd maandelijks de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 3. Indien de wederpartij in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan de verkoper verschuldigd. 
 4. Vorderingen van de verkoper op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van faillissement, liquidatie, surseance van betaling of beslag bij de wederpartij. 

 

Artikel 6. Retentierecht 

De verkoper is bevoegd om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van een zaak aan de wederpartij op te schorten totdat de vordering van de verkoper met betrekking tot die zaak volledig, inclusief wettelijke rente en kosten, is voldaan.

 

Artikel 7. Opschorting en verrekening 

 1. Tenzij de wederpartij een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, doet hij afstand van het recht om de nakoming van iedere verbintenis die uit de overeenkomst voortvloeit op te schorten.
 2. Tenzij de wederpartij een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, doet hij afstand van zijn bevoegdheid tot verrekening.

 

Artikel 8. Prijswijzigingen

 1. Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na de totstandkoming van een overeenkomst wijzigingen voordoen in rechten, btw-tarieven en andere heffingen van overheidswege, is de verkoper gerechtigd deze aan de wederpartij door te berekenen.
 2. Na kennisgeving van een wijziging als bedoeld onder 1. heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt na vijf werkdagen nadat de wederpartij van de wijziging op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 9. Ontbinding 

 1. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 2. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de verkoper in verzuim is.
 3. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, dan wel indien de verkoper kennis heeft genomen van feiten en omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10. Garantie en conformiteit 

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De in dit artikel bedoelde garanties laten de wettelijke rechten van de wederpartij onverlet.
 3. Op nieuwe zaken is slechts de garantie van toepassing die door de fabrikant of de importeur wordt verleend.
 4. De verkoper verleent geen garantie op gebruikte zaken, tenzij de verkoper en de wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk een Servicepakket zijn overeengekomen.

Garantie is niet mogelijk op auto’s ouder dan 12 jaar en/of met een kilometerstand hoger dan 200.000 kilometer.

 1. De wederpartij dient door de verkoper geleverde zaken zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Indien een door de verkoper geleverd product niet beantwoordt aan de verwachtingen die de wederpartij redelijkerwijs van de overeenkomst mocht hebben, dan dient de wederpartij de verkoper zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand nadat hij bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de tekortkomingen, in kennis te stellen van de tekortkoming.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen draagt de verkoper zorg voor het herstellen van de tekortkoming. 
 4. Iedere aanspraak van de wederpartij vervalt indien hij en/of een derde veranderingen en/of reparaties aan de door de verkoper geleverde zaak aanbrengt, tenzij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor is gegeven.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

 1. Zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst heeft voldaan, blijven alle aan de wederpartij geleverde zaken eigendom van TOP360 B.V.
 2. Zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd alle aan hem verkochte zaken aan derden in bruikleen te geven, aan derden over te dragen of te verpanden.

 

Artikel 12: Persoonsgegevens 

De verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de wederpartij conform het op de website van de verkoper gepubliceerde Privacy Statement.

 

Artikel 13: Slotbepalingen 

 1. Op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, worden alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen, overeenkomsten en door de verkoper geleverde diensten voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de verkoper gevestigd is. 
 3. Indien er een verschil van mening ontstaat over de uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

© TOP360 B.V. 2019